KTY:n säännöt

KTY:n säännöt. Sivu päivitetty 20.9.2021.

SDP:n puolueosaston mallisäännöt (puolueosaston johtokunnan kausi 2 v)

Hyväksytty SDP:n 46. puoluekokouksessa, Tampereella 22.8.2020

Hyväksytty Kuopion Sos.dem Työväenyhdistys ry:n  kevätkokouksessa 31.3.2021

 

1 § Yhdistyksen nimi on Kuopion Sosialidemokraattinen Työväenyhdisty ry. ja kotipaikka

Kuopion kaupunki.

Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto.

Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä tarkoitetaan Suomen Sosialidemokraattinen Puolue –

Finlands Socialdemokratiska Parti r.p:n puolue-elimiä.

2 § Tarkoitus, toiminta ja arvot

Puolueosaston tarkoituksena on edistää kansalaisten järjestäytymistä Suomen Sosialidemokraattisen

Puolueen johtamaan toimintaan tavoitteena rakentaa sosialismin arvoille – vapaudelle, tasa-arvolle ja

solidaarisuudelle -rakentuvaa hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa kaikilla kansalaisilla on yhdenvertaiset

mahdollisuudet inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi elää joutumatta alistetuksi tai alistamatta muita.

Puolueosasto on osa sosialidemokraattista kansanliikettä, joka taistelee puolueena yhteiskunnallisesta

vaikutusvallasta ja toimii samalla jäsenistönsä yhteiskunnallisen tietoisuuden kasvun yhteisönä.

Puolueosasto kuuluu perusjärjestönä Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestörakenteeseen,

jonka tehtävänä on yhdistää sosialidemokraattisesti ajattelevat ihmiset valtiollisessa, kunnallisessa ja

muussa poliittisessa toiminnassa.

Valta puolueosastossa kuuluu jäsenistölle, jota yhdistävät vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt

säännöt ja vapaaehtoinen järjestötyö. Puolueosaston toimintaperiaatteita ovat avoin keskustelu ja

tiedonkulku sekä jäsenten tasa-arvoisuus.

Puolueosasto toimii näihin sääntöihin ja puolueen sääntöihin sekä puolueen hyväksymiin

menettelytapoja koskeviin päätöksiin nojautuen puolueen periaateohjelmassa ja

tavoiteohjelmissa esitettyjen päämäärien toteuttamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolueosasto harjoittaa valistustyötä, järjestää kokouksia sekä juhla- ja

huvitilaisuuksia, edistää kirjallisuuden ja lehtien levitystyötä, edistää jäsentensä osallistumista

yhteiskunnalliseen toimintaan ja valmistautumista valtiollisiin, kunnallisiin ja muihin vaaleihin sekä

suorittaa puolueosastolle puolueen sääntöjen ja menettelytapoja koskevien päätösten mukaisesti

kuuluvat järjestötehtävät.

Puolueosaston toiminta ei saa olla ristiriidassa puolueen sääntöjen eikä puolueen toimielinten

päätösten kanssa.

3 § Taloudellinen toiminta

Puolueosasto voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä, harjoittaa

kioskikauppaa ja julkaisutoimintaa sekä majoitus-, ravitsemus-, elokuvateatteri- ja kirjakauppaliikettä,

vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä.

Tarvittaessa puolueosasto hankkii toiminnalleen asianmukaisen luvan.

Ennen kuin puolueosasto päättää kiinteistön rakentamisesta, laajentamisesta tai luovutuksesta tahi

muusta huomattavasta taloudellisesta taikka liiketoimintaa koskevasta hankkeesta, on sen pyydettävä

asiasta piirihallituksen lausunto ja neuvoteltava asiasta puoluehallituksen kanssa sekä käytettävä

puolueen mahdollisesti suosittelemaa asiantuntija-apua.

4 § Jäsenet

Puolueosaston jäsenenä voi olla jokainen 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen ja sellainen

ulkomaalainen, jonka kotipaikka on Suomessa ja joka hyväksyy puolueen tarkoituksen ja

periaateohjelman, haluaa toimia puolueen tavoitteiden hyväksi ja täyttää sääntöjen mukaiset

jäsenvelvollisuutensa.

Varsinaisena jäsenenä henkilö voi olla vain yhdessä puolueosastossa. Puolueosaston kannattavana

jäsenenä voi olla Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestörakenteeseen kuuluvan muun

puolueosaston jäsen. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus puolueosaston kokouksissa.

Puolueosaston johtokunta päättää uusien jäsenten hyväksymisestä puolueosaston jäseniksi mikäli

mahdollista siinä järjestyksessä, kuin jäseniksi pyrkivien kirjalliset jäsenhakemukset ovat johtokunnalle

saapuneet. Mikäli puolueosaston johtokunta jäsenhakemuksen saatuaan seuraavassa kokouksessa ei ole

tehnyt päätöstä ottaa jäseneksi pyrkivää henkilöä puolueosaston jäseneksi, on tällä asiasta tiedon saatuaan

oikeus toimittaa jäsenhakemuksensa puolueosaston kokoukselle, joka lopullisesti päättää asiasta.

Kannattavan jäsenen hyväksymisestä puolueosastoon päättää johtokunta. Ennen kuin päätös

jäseneksi hyväksymisestä on tehty, ei jäseneksi hakenut henkilö voi osallistua asioiden käsittelyyn

puolueosastossa.

Puolueosastoon hyväksytty jäsen saa jäsenkirjan tai -kortin.

Tämän pykälän säännökset eivät loukkaa jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

5 § Kurinpitotoimet

Jos puolueosaston jäsen on jäsenenä toiseen puolueeseen kuuluvassa järjestössä, suostuu yleisissä vaaleissa

kilpailevan listan ehdokkaaksi tai muutoin osallistuu puolueosastoa tai puoluetta vastustavaan tai

vahingoittavaan toimintaan taikka petollisella menettelyllä puolueosastossa tai sen ulkopuolella

huomattavasti vaikeuttaa puolueosaston, kunnallisjärjestön, piirijärjestön tai puolueen toimintaa, voidaan

häntä vastaan ryhtyä järjestöllisiin kurinpitotoimiin. Järjestöllisestä kurinpitotoimesta päättää puolueosaston

kokous varattuaan sitä ennen asianomaiselle puolueosaston jäsenelle tilaisuuden selityksen antamiseen.

Puolueosaston järjestölliset kurinpitotoimet ovat: – varoitus, -jäsenoikeuksien rajoittaminen

määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi, sekä – erottaminen puolueosastosta. Jäsen, jonka jäsenoikeuksia on rajoitettu määräajaksi, voi tänä aikana ainoastaan osallistua

jäsenäänestykseen sekä puolueosastonsa kokouksiin ja siellä tehtäviin päätöksiin. Tällaista jäsentä ei

voida nimetä ehdokkaaksi jäsenäänestykseen.

Järjestöllistä kurinpitovaatimusta koskevan vaateen voi 1 momentissa mainituilla perusteilla esittää

myös puolue. Vaatimuksen esittämisestä, kun kysymyksessä on erottaminen, päättää puoluevaltuusto.

Vaatimuksen esittämisestä, kun kysymyksessä on varoitus tai jäsenoikeuksien rajoittaminen

määräajaksi, päättää puoluehallitus. Puoluevaltuuston ja puoluehallituksen tulee varata asianomaiselle

puolueosaston jäsenelle tilaisuus antaa selityksensä ja puolueosaston johtokunnalle selityksestä

lausuntonsa.

Puolueosaston jäsen, joka on eronnut tai erotettu, samoin kuin jäsenoikeuksien määräaikaisen

rajoittamisen kohteeksi joutunut henkilö on samalla menettänyt luottamustehtävänsä puoluejärjestöissä

ja järjestöllisen edustuskelpoisuutensa.

6 § Jäsenyydestä eroaminen

Puolueosaston jäsen voi erota osastostaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta puolueosaston kokouksessa sen pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § Jäsenmaksu

Puolueosaston jäsenen on maksettava kalenterikuukausittain määräytyvä jäsenmaksu, jonka

määräytymisperusteet ja maksuluokat varsinainen puoluekokous vahvistaa. Tähän jäsenmaksuun, jota

kutsutaan täydeksi jäsenmaksuksi, sisältyvät puolueosaston, kunnallisjärjestön, piirijärjestön ja puolueen

jäsenmaksu.

Ensimmäinen täysi jäsenmaksu on maksettava siltä kalenterikuukaudelta, jona maksuvelvollinen on

hyväksytty puolueosaston jäseneksi. Puolueosaston syyskokouksella on oikeus määrätä jäsenten

maksettavaksi myös tarpeen mukaan puolueosaston tehokkaan toiminnan kannalta välttämättömiä

ylimääräisiä jäsenmaksuja ja kannattaville jäsenille erillinen jäsenmaksu. Hakemuksesta voidaan

puolueosaston jäsenen jäsenmaksua alentaa puolueosaston päätöksellä asevelvollisuuden tai siviilipalvelun

suorittamisen, työttömyyden, tilapäisen työkyvyttömyyden tai muun sosiaalisen syyn vuoksi noudattaen

puoluekokouksen vahvistamaa jäsenmaksujen maksuluokitusta, ei kuitenkaan pidemmäksi ajaksi kuin

alentamisen peruste kestää. Kuutta kuukautta lyhyemmältä ajalta jäsenmaksun alennusta ei voida myöntää.

Puolueosaston jäsen, joka elää yksinomaan kansaneläkkeen varassa, voidaan puolueosaston päätöksellä

hakemuksesta vapauttaa kokonaan 1 momentissa mainitusta jäsenmaksusta. Jäsen, joka on täyttänyt 65

vuotta ja maksanut täyden jäsenmaksun vähintään 30 vuodelta tai on ollut täydestä jäsenmaksusta edellä

mainituissa tapauksissa vapautettuna, on vapautettava 1 momentissa mainitusta jäsenmaksusta.

Tämän pykälän säännökset eivät loukkaa jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

8 § Jäsenmaksun määräajat ja osuudet

Jäsenmaksu maksetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä tai, mikäli puoluevaltuusto niin päättää,

kahdesti vuodessa maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä jäsenmaksujen keräilytilille, josta

puolueosastolle, kunnallisjärjestölle, piirijärjestölle ja puolueelle maksetaan puoluevaltuuston määräämät

osuudet.

9 § Jäsenyydestä erottaminen

Puolueosasto voi erottaa jäsenen, joka on puolueosaston antamasta kehotuksesta huolimatta jättänyt

vuoden ajan maksamatta hänelle määrätyt jäsenmaksut. Jäsen, joka sen mukaan kuin asianomaiset

järjestöelimet ovat todenneet, on jättänyt maksamatta 7 §:n 1 momentissa mainitut maksut sääntöjen

määräämässä ajassa eikä ole jäsenmaksusta vapautettu tai vapaajäsen, on vailla puolueosaston jäsenen

sääntömääräisiä oikeuksia, kunnes hän on maksanut maksamatta olevat jäsenmaksut.

10 § Kokouksen koollekutsuminen

Puolueosaston ylimpänä elimenä on puolueosaston kokous. Puolueosaston kevätkokous, joka on

puolueosaston vuosikokous, pidetään viimeistään maaliskuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa

johtokunnan määräämänä päivänä sekä muut varsinaiset kokoukset syyskokouksen hyväksymän

toimintasuunnitelman mukaisesti.

Ylimääräinen puolueosaston kokous on pidettävä, jos vähintään 1 /10 äänivaltaisista puolueosaston jäsenistä

sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta kirjallisesti vaatii tai kun johtokunta katsoo sen

tarpeelliseksi.

Kutsut puolueosaston kokouksiin laatii johtokunta. Kutsu kevät- ja syyskokoukseen on julkaistava

ilmoituksena johtokunnan hyväksymässä lehdessä tai julkipantava, sen mukaan kuin siitä on päätetty,

puolueosaston ilmoitustaululle, kotisivuilla taikka se on lähetettävä puolueosaston jäsenille postitse tai

ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen vähintään viikkoa ennen kokousta, ja kutsu puolueosaston muihin

kokouksiin on vastaavalla tavalla julkaistava, julkipantava tai lähetettävä vähintään kolme päivää ennen

kokousta. Sähköpostitse ja postitse lähetettyjen kutsujen on, liitteineen, sisällettävä samat asiakirjat.

Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät kokouksessa esille tulevat asiat, kuten asiat, jotka koskevat

sääntöjen muuttamista, puolueosaston purkamista, kiinteistön ostamista, myymistä tai kiinnittämistä,

puolueosaston eroamista piirijärjestöstä/kunnallisjärjestöstä tai sen liittymistä toisen puolueen

puoluejärjestöön taikka puolueosaston johtokunnan jäsenen vapauttamista tehtävästään.

Puolueosaston jäsenille tarkoitetuista muista tiedonannoista on voimassa, mitä 3 momentissa on sanottu

kutsusta puolueosaston kokouksiin.

11 § Päätöksenteko kokouksessa

Puolueosaston kokouksessa on jokaisella kokoukseen osallistuvalla puolueosaston jäsenellä yksi ääni.

Milloin vähintään 1/10 kokouksen äänivaltaisista osanottajista niin vaatii, on toimitettava nimiäänestys.

Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Puolueosaston johtokunnan jäsenten vaaleissa on kuitenkin

noudatettava näiden sääntöjen 14 §:n 2 momentin määräyksiä. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi

se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä,

joissa ratkaisee arpa.

12 § Kokouksen pöytäkirja

Puolueosaston kokouksesta laadittu pöytäkirja on vahvistettava seuraavassa kokouksessa, jollei

pöytäkirjan tarkistamista ole kokouksen päätöksen mukaisesti jätettävä kahden kokouksen kutakin kertaa varten erikseen valitseman pöytäkirjantarkistajan tehtäväksi.

Milloin asian kiireellisyys vaatii, kokouksen pöytäkirja voidaan joko kokonaan tai tarpeelliselta osin

tarkistaa ja hyväksyä heti samassa kokouksessa.

Pöytäkirjan allekirjoittaa asianomaisen kokouksen puheenjohtaja yhdessä sihteerinä toimineen henkilön

kanssa.

13 § Kevät- ja syyskokouksen tehtävät

Puolueosaston kevätkokouksen tehtävänä on:

1) valita kokouksen toimihenkilöt,

2) käsitellä ja vahvistaa johtokunnan laatima toimintakertomus sekä tilintarkastajien tai

toiminnantarkastajien antaman lausunnon perusteella tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta,

3) päättää vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille,

4) käsitellä johtokunnan vuosikokoukselle valmistelemat, kokouskutsussa nimenomaan mainitut asiat

sekä

5) päättää muista näiden sääntöjen mukaan vuosikokouksen päätettäviin kuuluvista asioista.

Puolueosaston syyskokouksen tehtävänä on:

1) valita kokouksen toimihenkilöt,

2) hyväksyä talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten,

3) hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten,

4) valita joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut johtokunnan

jäsenet ja mahdolliset varajäsenet seuraavaksi kaksivuotiseksitoimikaudeksi,

5) valita joka toinen vuosi yksi tai kaksi varsinaista ja yksi tai kaksi varatilin- tai toiminnantarkastajaa

seuraavaksi kaksivuotiseksitoimikaudeksi,

6) valita piirikokousedustajat seuraavaa kalenterivuotta varten piirijärjestön sääntöjen edellyttämällä

tavalla,

7) valita edustajat kunnallisjärjestön edustajistoon seuraavaa toimikautta varten kunnallisjärjestön

sääntöjen edellyttämällä tavalla,

8) päättää seuraavan kalenterivuoden aikana kannettavista mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista

sekä kannattavan jäsenen erillisestä jäsenmaksusta,

9) päättää muista kokouskutsussa mainituista asioita.

14 § Johtokunta

Puolueosaston täytäntöönpaneva elimenä ja lainmukaisena hallituksena on johtokunta, johon kuuluu

puolueosaston syyskokouksen erikseen valitseman puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi

vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Lisäksi voidaan johtokunnalle valita enintään kolme

varajäsentä.

Johtokunnan jäsenet valitaan enemmistövaalitapaa ja vaadittaessa suljettua lippuäänestystä käyttäen.

Mikäli vähintään 1/5 äänioikeutetuista läsnäolevista puolueosaston jäsenistä sitä vaatii, on johtokunnan

jäsenet valittava henkilökohtaista suhteellista vaalitapaa käyttäen. Tällöin kukin äänioikeutettu voi antaa

äänensä enintään niin monelle ehdokkaalle, kuin johtokuntaan on jäseniä valittava. Kussakin

äänestyslipussa ensimmäiselle vaalisijalle merkityn ehdokkaan äänimäärä on sama luku, kuin se

ehdokkaiden lukumäärä, joita äänestyslipulla on äänestetty, toiselle vaalisijalle merkityn ehdokkaan äänimäärä on sama edellä tarkoitettu luku vähennettynä yhdellä, kolmannelle vaalisijalle merkityn

ehdokkaan äänimäärä on sama edellä tarkoitettu luku vähennettynä kahdella ja niin edelleen. Vaalien

tuloksen perusteella syyskokous nimeää eniten ääniä saaneet puolueosaston johtokunnan jäseniksi sekä

enintään kolme ensimmäiseksi, toiseksi tai kolmanneksi varajäseneksi, jotka osallistuvat johtokunnan

työskentelyyn ja tulevat äänioikeutetuiksi edellä mainitussa järjestyksessä, kun jäsenet ovat estyneitä

osallistumaan johtokunnan työhön. Johtokunnan on valittava puolueosastolle sihteeri, taloudenhoitaja ja

ainakin yksi jäsenasioiden hoitaja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta

on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on

läsnä.

15 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1) hoitaa puolueosaston hallituksena sen asioita puolueen järjestörakenteeseen kuuluvien päättävien

elinten päätösten, puolueosaston sääntöjen ja yhdistyslain mukaan, panna täytäntöön sanotut päätökset

sekä valmistella puolueosaston kokouksissa esille tulevat valmistelutoimenpiteitä vaativat asiat,

2) huolehtia puolueosaston ja asianomaisten puoluejärjestöjen säännöissä, päätöksissä ja ohjeissa

määrättyjen valistus-, järjestötyö- ja vaalivalmistelutehtävien tunnollisesta ja tehokkaasta hoitamisesta, 3)

nimittää opintosihteeri sekä määrätä jäsentensä muut erityistehtävät ja keskinäinen työnjako, ottaen

huomioon, että johtokunnan puheenjohtajan asiana on toimia johtokunnan ja,

vuosikokousta lukuun ottamatta, myös puolueosaston kokousten puheenjohtajana, esitellä niissä asiat,

allekirjoittaa yhdessä puolueosaston pöytäkirjanpitäjänä toimivan sihteerin kanssa sanottujen kokousten

pöytäkirjat sekä valvoa, että johtokunnan tekemät päätökset pannaan täytäntöön,

4) asettaa johtokunnan toiminnassa välttämättömiksi osoittautuvat apuelimet ja tarvittaessa vahvistaa

niille ohjesäännöt,

5) toimittaa puoluetoimistoon, piiritoimistoon ja kunnallisjärjestön toimistoon asianomaisten järjestöelinten

vaatimat tilastotiedot ja muut kirjalliset selvitykset,

6) huolehtia siitä, että puolueosaston jäsenistä pidetään jäsenluetteloa, josta jäsenenhenkilötietojen

lisäksi selviää kunkin jäsenen maksamat jäsenmaksut sekä muut sellaiset seikat, jotka vaikuttavat

asianomaisen henkilön oikeuksiin puolueosastossa tai puolueessa,

7) huolehtia siitä, että puolueosaston kannattavista jäsenistä pidetään luetteloa, josta jäsenen

henkilötietojen lisäksi selviää kunkin kannattavan jäsenen maksamat erilliset jäsenmaksut.

16 § Nimenkirjoittajat

Puolueosaston nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja sihteeri sekä enintään kaksi

johtokunnan määräämää muuta henkilöä, aina kaksi yhdessä.

17§ Tilinpäätös

Puolueosaston tilit päätetään kalenterivuosittain.

Päättyneen vuoden tilit ja puolueosaston toimintaa koskevat muut asiakirjat on jätettävä puolueosaston

syyskokouksen valitsemille tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajien on suoritettava tilien tarkastus ja annettava niistä johtokunnalle

puolueosaston kevätkokousta varten laadittu kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen

kevätkokousta.

Tilin- tai toiminnantarkastajilla on oikeus suorittaa vuositilintarkastuksen ohella, joka sisältää myös

puolueosaston hallinnon tarkastuksen, kirjanpidon ja kassan valvontatarkastus, milloin he katsovat sen

aiheelliseksi.

18 § Puolueen ja piirien valtuuttamat toimitsijat

Puoluehallituksen tai piirihallituksen valtuuttamina neuvojina ja ohjaajina puolueosastoja järjestöasioiden

käytännöllistä hoitoa koskevissa kysymyksissä avustavilla toimitsijoilla on oikeus tehtävänsä puitteissa

perehtyä puolueosaston asiakirjoihin ja arkistoon. Tällaisilla toimitsijoilla on oikeus antaa ohjeensa myös

suullisesti puolueosaston ja sen johtokunnan kokouksessa. Samat oikeudet on myös muilla

puoluehallituksen ja piirihallituksen valtuuttamilla henkilöillä.

19 § Piirijärjestöstä/kunnallisjärjestöstä erottaminen

Jollei puolueosasto täytä sääntöjen mukaisia velvollisuuksia tai jos se toimii vastoin puolueen

periaateohjelmaa ja puoluekokouksen tai puoluevaltuuston päätöksiä, se voidaan piirijärjestön/

kunnallisjärjestön päätöksellä, sitten kun puolueosastolle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen,

erottaa piirijärjestöstä/kunnallisjärjestöstä.

Erotettu puolueosasto on vailla sääntömääräisen puoluejärjestön oikeuksia välittömästi

erottamispäätöksestä lukien. Ilman puoluehallituksen suostumusta ei erotettua puolueosastoa voida

hyväksyä uudelleen piirijärjestöön/kunnallisjärjestöön kuuluvaksi.

20 § Sääntöjen muuttaminen

Puolueosaston sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää puolueosaston kevätkokouksessa, jos sitä

koskeva kirjallinen esitys on jätetty johtokunnalle viimeistään tammikuun 15 päivänä ja

vähintään 2/3 kokouksessa annettavista äänistä päätöstä kannattaa. Puolueosasto ei voi erota

kunnallis- tai piirijärjestöstä eikä purkautua, jos ¼ puolueosaston jäsenistä sitä puolueosaston

kokouksessa vastustaa.

Ennen kuin sääntöjen muutos voidaan merkitä yhdistysrekisteriin, puoluehallituksen on muutetut säännöt

hyväksyttävä.

21 § Purkautuminen ja lakkauttaminen

Jos puolueosasto purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat luovutettava Suomen

Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p:lle.

22 § Puolueen sääntöjen ja yhdistyslain noudattaminen

Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan soveltuvin osin

kunnallisjärjestön, piirijärjestön ja puolueen sääntöjen määräyksiä sekä yhdistyslakia

Kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.