Juha Romppanen: Maljalahden kauppahanke edellyttää kaavamuutosta. Savon Sanomat, Lukijan sanomat, 26.10.2021.

Kuopiossa on esillä päivittäistavarakaupan rakennushanke Maljalahden pohjukkaan (SS 13.10.). Hanke on edennyt vanhentuneen kaavan pohjalta ja poikkeamisluvalla, joka koskee polttoaineen jakelua ja liittymän sijaintia.

ALUEEN ASEMAKAAVA on vuodelta 2006. Kaava-aineiston mukaan kaava on laadittu alun perin H.S. Pitkäsen tarpeisiin erikoiskaupalle. Asemakaava ei tue nyt vireillä olevaa, sisällöltään, toiminnoiltaan ja vaikutuksiltaan täysin erilaista päivittäistavarakauppaan ja polttoaineen jakeluun liittyvää hanketta. Hankkeen laajuus on 1800 neliötä, johon liittyy automarkettitasoinen, väljä paikoitusalue.

ASEMAKAAVAN valmistumisen jälkeen alueeseen on kohdistunut ja kohdistuu edelleen monia merkittäviä tavoitteita. Asemakaavan muutostarve on tuotu selkeästi esille kaupunginhallituksen (23.11.2015) hyväksymässä Maljapuron ja satama-alueen käyttösuunnitelmassa. Siinä tuodaan esille myös Hapelähteen puiston jatkuvuus Maljapuron kautta satamaan, mihin sataman palvelutoiminnat on sovitettava.

Keskeisenä asiana on muun muassa maisemarakenteen huomioiminen kaupunkirakenteessa. Tämä perustavoite on esitetty viherjärjestelmän runkomerkinnällä kaupunginvaltuuston (14.12.2015) hyväksymässä kaupunkirakennesuunnitelmassa. Tämä strateginen tavoite on myös Kuopion kansallisen kaupunkipuiston kriteereissä, aluerajauksissa ja sisältötavoitteissa (ympäristöministeriö 2017).

EDELLÄ KUVATTUUN nähden vanhentuneeseen kaavaan tukeutuva poikkeamismenettely Maljalahden päivittäistavarakauppahankkeessa ei ole ollut riittävä toimintatapa asian ratkaisemiseksi.

Poikkeamismenettelyssä hankkeen vaikutukset jäävät kaupunkilaisille täysin puutteellisiksi.

Valmistelussa ei ole otettu huomioon kaupunginhallituksen ja -valtuuston aiemmin hyväksymiä suunnitelmia ja päätöksiä alueiden järjestämisestä, rakentamisesta, kaupunki- ja kulttuuriympäristöstä ja palvelurakenteesta eikä myöskään Kuopion kansallisen kaupunkipuiston tavoitteita.

Voidaankin kysyä, ovatko suunnitelmat olleet turhia? Eikö suunnitelmiin ja päätöksiin sitouduta?

POIKKEAMISMENETTELYSSÄ hankkeen vaikutukset jäävät kaupunkilaisille täysin puutteellisiksi ja vaikutusmahdollisuudet olemattomiksi. Tässä hankkeessa vaikutukset eivät kohdistu pelkästään suunnittelukohteeseen, vaan ne ulottuvat paljon laajemmalle alueelle. Ne ovat myös merkittävyydeltään paljon keskeisempiä ja laaja-alaisempia kuin pelkkä viherseinäkeskustelu.

Poikkeamismenettelyä ei puolla kiire eikä resurssipula. Jos tämänsisältöisessä ja -taustaisessa hankkeessa hyväksytään poikkeamismenettely, niin miten menettelyjä perustellaan jatkossa? Toivottavasti menettelystä ei tule käytäntöä.

HANKE EDELLYTTÄÄ kaavamuutosta. Kaavamuutoksessa toteutuu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleinen tavoite alueiden käytön ja rakentamisen järjestämisestä niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään kestävää kehitystä.

Kaavamuutoksessa turvataan myös osallistumismahdollisuus, suunnittelun laatu sekä avoimuus ja vuorovaikutteisuus. Nyt nämä asiat eivät toteudu.