Tuula Väätäinen: Perusterveydenhuollon moniammatillinen hoitotyö toimimaan. Viikko Pohjois-Karjala, 19.3.2020

Otamme kantaa

Suomen perusterveydenhuolto on kautta maan tilassa, jossa odottamisesta ja jonottamisesta on tullut uusi normaali. Tämä on käymässä Suomelle kalliimmaksi kuin osaamme kuvitellakaan. Terveyskeskusten päivystykset ovat paikoitellen pahasti ruuhkautuneet, kun ihmiset eivät pääse päiväsaikaan vastaanotoille. Vaivoihin lähdetään etsimään apua erikoisairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystyksistä. Seurauksena on, että sairaaloiden yhteispäivystyksiin kasaantuu ihmisiä, joiden olisi pitänyt saada tarvitsemansa hoito jo terveyskeskuksista. 

Tällä hetkellä kiireettömään hoitoon pääsy vaihtelee rajusti jopa kaupunkien sisällä. Maanlaajuisesti osaavan henkilökunnan saatavuudessa on alueellisia haasteita, joita ei voida ratkaista yksinomaan palkkausta lisäämällä. Työpaikan vetovoima koostuu useista tekijöistä kuten esimerkiksi maantieteellisestä sijainnista tai ammatillisen jatkokoulutuksen mahdollisuudesta. Usein terveyskeskustyö, jossa potilaan ongelmat saattavat olla hyvinkin laaja-alaisia, koetaan haastavaksi. Mielikuvat ja kokemukset työn haastavuudesta vaikuttavat nuorten lääkäreiden ja hoitajien uravalintoihin.

Perusterveydenhuoltoon pitää saada lisää voimavaroja, erityisesti terveyskeskusten vastaanottoihin. Toiminnan painopistettä tulee siirtää perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Jatkossa tarvitsemme palveluja, jotka ovat yhteensovitettuja ja hoitoketjuiltaan sujuvia. Ihmisten täytyy saada tarpeensa mukaisia terveydenhuollon palveluja silloin kun omakohtainen tarve on suurimmillaan.

Eri tasoisten terveydenhuollon palveluiden yhteensovittaminen on yksi keskeisimpiä asioita sote-uudistuksessa. Suomessa terveydenhuollon eri ammattiryhmien väliseen yhteistyöhön täytyy panostaa entistä enemmän. Tarvitsemme saumatonta yhteispeliä, jotta palvelut eivät pirstaloidu.

Hallitus satsaa perustason terveydenhuoltoon. Esimerkiksi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä tehnyt selväksi, että kyseessä on perusterveydenhuollon kunnianpalautus. Tavoite on päästä eroon viiveistä ja saada ruuhka viimein helpottamaan.  Aina ei ole tarvetta siihen, että terveydenhuollon etulinjassa lääkärit ovat ottamassa potilaita vastaan. Tarvitsemme vastuuhoitajia arvioimaan ensimmäisenä potilaan tarvetta, jonka jälkeen käynnistyy prosessi, jossa moniammatillinen tiimi hoitaa potilaan asiat kuntoon. Tässä onnistutaan parhaiten työ- ja toimintatapoja muuttaen. 

Toimintamallit, kuten moniammatillinen tiimityö sekä matalan kynnyksen palvelujen ja digitaalisuuden parempi hyödyntäminen lisäävät perusterveydenhuollon saatavuutta. Ihmisiä voidaan hoitaa tilanteen salliessa myös puhelimitse ja erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla. Yleislääketieteen osaamista tarvitaan yhä laajemmin. Yleislääketieteeseen erikoistuneita lääkäreitä pitää olla riittävästi perusterveydenhuollon käytettävissä. Myös muiden erikoisalojen lääkärien osaamista pitää vastaisuudessa lisätä perusterveydenhuollossa. Käytännössä tämä tarkoittaa entistä laajempien erikoislääkäri palveluiden tuomista terveyskeskuksiin. Onneksi monilla alueilla Suomessa näin jo toimitaan.

Tuula Väätäinen

Kansanedustaja (sd)

(Kirjoitus julkaistu 19.3.2020 Viikko Pohjois-Karjalassa)