Demarit esittävät 270 000 €:n lisäystä palveluasumisen palveluihin. Sd-ryhmän talousarviopuhe vuoden 2018 budjetista.

Meidän Kuopio

Sd-ryhmän talousarviopuhe vuoden 2018 budjetista

Jaakko Kosunen 11.12.2017

Aivan aluksi haluan kiittää kaikkia talousarvion laadintaan osallistuneita henkilöitä, niin virkahenkilöitä kuin meitä päättäjiäkin. Budjetti toteuttaa niitä tavoitteita, joista yhdessä Kuopion strategiaa laadittaessa linjasimme. Kiitos siitä. Pääsääntöisesti voi todeta, että jatketaan valitsemallamme tiellä.

Kuopiolla menee hyvin. Menneinä viikkoina on ollut mukava avata aamun lehdet. Milloin missäkin vertailuissa tai mittareilla mitattuna Kuopio on noussut vertailukaupunkien kärkipäähän.

Asiaa voi tarkastella myös toisella tavalla. Opettajana tiedän, että jos koululuokassa lähtee niin sanotusti hyvä kiertämään, kaikkien siinä yhteisössä on helppo olla. Sellainen yhteisö kestää pienet ja vähän isommatkin kolhut tai vastoinkäymiset. Kaikki ovat sitoutuneet yhteisiin päämääriin, niin koulun henkilökunta, vanhemmat kuin oppilaatkin.

On myös hyvä tunnistaa vauhtisokeuden vaarat. Kuopiossa se merkitsee varautumista esimerkiksi velkaantumisen riskeihin. Onko esimerkiksi lainakorkojen maltillinen, peräti samansuuruisena pysyminen realismia? Nyt ennusteet näyttävät siltä, että merkittävästä lainamäärän kasvusta selvitään.

Kun kaupunki on hyvällä kasvu-uralla, siitä on toki huolehdittava jatkossakin.Kasvulla ei ole itseisarvoa, vaan sen avulla voidaan tavoittaa tavoitteidemme mukaisia asioita. Ensi vuodelle tärkein niistä voisi olla, että kaikissa palveluissamme tavoittelisimme lain mukaisten rajojen saavuttamista.

Budjettimme ei sisällä riittäviä määrärahoja ikääntymisestä aiheutuvien kustannusten nousuun, mistä syystä tulemme esittämään 270 000 €:n lisäystä palveluasumisen palveluihin.

Täytyy kuitenkin todeta, että vanhuspalvelujen rakenteellinen muutos on tehty ja pääsääntöisesti onnistuneesti. On oikea-aikaisesti vastattu ongelmaan.

Lapsiperheiden tukea hyvinvoinnin turvana on jatkettava. Hienoa on, että lastensuojelutarve on vähentynyt.

Perusterveyden ja sosiaalipuolen miljoonia tarkastellessa on syytä muistaa, että jokainen miljoona tarkoittaa toimintaa. Sinne kajoaminen useimmiten tarkoittaa toimintaan kajoamista.

Sairauspoissaolot puhuttivat ryhmäämme. Klassinen tiedottamisen ongelma oli viedä hyvää tarkoittavalta kirjaukselta sen toivotun vaikutuksen.

Mielestämme ensin on tehtävä toimia joiden seurauksena sairauspoissaolot vähenevät ja vasta sitten voidaan katsoa onko mahdollisuus sijaisten vähentämiseen. Toimenpiteet, joita tarvitaan liittyvät johtamiseen ja luottamuksen rakentamiseen eriosapuolten kesken. Vastuu sairauspoissaolojen vähenemiseen kuuluu kaikille osapuolille, niin työntekijöille kuin työnantajillekin.

Kuopion palveluverkoston tarkastelu on aloitettu. Hyvä niin. On vain muistettava, että palveluverkosto ei tarkoita vain päiväkoteja ja kouluja. Tarkasteluun on syytä ottaa mukaan kaikki palvelualueet. Silloin näemme palvelujen koko kirjon, esimerkiksi ennaltaehkäisevä työ hyvinvoinnin palvelujen sektorilta. Tiedämme jo nyt puutteet terveyspalvelujen osalta Etelä-Kuopion alueelta. Palo- ja pelastuslaitoksen sijaintiin liittyvät ja akuutit sisäilmaongelmat tiedetään. Onko meillä varaa odottaa näiden osalta Soten valmistumista?

Investointipaineemme ovat mittavat. Ne ovat kuitenkin investointeja, jotka ovat panostuksia tulevaisuuteen. Niitä ei pidä nähdä vain taloutta rasittavina tekijöinä. Oikea-aikaisuus ja hyvä rytmitys toteuttamisessa on tärkeää. Yhteinen tahtomme tuntuu olevan, että näillä mennään.

Toivotan meille kaikille Finlandia voittaja Juha Hurmetta mukaellen oikein rauhallista adventin aikaa ja joululahjaksi riittävän väljiä pipoja.

– Jaska