Vanhusten määrän kasvu on lisännyt edelleen paineita niin palveluohjaukseen, asumispalveluihin kuin kotihoitoonkin. Lain mukaiset odotusajat palvelutarpeen arviointiin sekä asumispalveluihin ovat välillä ylittyneet. Sd-ryhmän tilinpäätöspuhe 11.6.2018.

Meidän Kuopio

Sd-ryhmän tilinpäätöspuhe Kuopion kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksestä

Jaakko Kosunen 11.6.2018

On helppo yhtyä tilinpäätöskirjassa olevaan kaupunginjohtajan katsaukseen.

”Vuosi 2017 oli ilahduttava monella tapaa.”

Monilla mittareilla mitattuna teimme hyvän tuloksen. Talous on kohentunut, työllisyyskehitys on kääntynyt positiiviseksi, kärkihankkeet etenevät suunnitellusti, asuntotuotanto on edelleen vahvassa asemassa, ja erilaisissa elinvoimaa, viihtymistä ja tyytyväisyyttä mittaavissa tutkimuksissa saavutamme kärkisijoja.

Matka ”Hyvän elämän pääkaupungiksi” on varsin hyvällä mallilla. Tilinpäätöksestä pitää nähdä myös eväät tulevaan. Kehittämiskohteitakin on, pitääkin olla ja ne on nähtävä poliittisina haasteina ja tavoitteina esimerkiksi tulevan talousarvion laadinnassa.

Sivistyksen mittana käytetään sitä, miten huolehdimme lapsistamme ja vanhuksistamme. Talousarviokokouksessa puolivuotta sitten puhuin seuraavasti:

”Kun kaupunki on hyvällä kasvu-uralla, siitä on toki huolehdittava jatkossakin.

Kasvulla ei ole itseisarvoa, vaan sen avulla voidaan tavoittaa tavoitteidemme mukaisia asioita.

Ensi vuodelle tärkein niistä voisi olla, että kaikissa palveluissamme tavoittelisimme lain mukaisten rajojen saavuttamista.

Budjettimme ei sisällä riittäviä määrärahoja ikääntymisestä aiheutuvien kustannusten nousuun, mistä syystä tulemme esittämään 270 000 €:n lisäystä palveluasumisen palveluihin.”

Tilinpäätöksessä todetaan, että vanhusten määrän kasvu on lisännyt edelleen paineita niin palveluohjaukseen, asumispalveluihin kuin kotihoitoonkin. Lain mukaiset odotusajat palvelutarpeen arviointiin sekä asumispalveluihin ovat välillä ylittyneet.

Ryhmämme toive on, että vuoden kuluttua tätä kirjausta ei enää ole tarpeen tilinpäätöksestä lukea, vaan kykenemme noudattamaan lakia kaikissa palveluissamme.

Viranhaltijat tekevät erinomaista työtä tämän asian tiimoilta, paikoiksi hekään eivät kykene muuttumaan. Toiminnan kehittämisen lisäksi tilanteen korjaaminen tulee vaatimaan resursseja. Tähän valtuusto pääsee jälleen ottamaan kantaa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Meidän on muistettava tässä yhteydessä asiakas- eli asukasnäkökulma. Se tarkoittaa ikäihmisten lisäksi huolestuneita vanhusten omaisia. Meidän on lunastettava luottamus palveluidemme toimivuudesta.

Pääosa kaupunkimme kehittämisen kohteista liittyvät lapsiin ja nuoriin. Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi, mielenterveyspalveluiden tarve nuorilla on lisääntynyt ja aiempaa useampi kokee yksinäisyyttä – muutamia mainitakseni.

Täytyy huomata, että useat näistä hyvinvointiin liittyvistä asioista kuvaavat myös asenteitamme, ja paljon on tehtävissä resursseista riippumattomasti. Esimerkiksi yksinäisyyttä ei rahalla ratkaista.

Tiedostaessamme ongelmat meidän hyvä muistaa ne myös laadittaessa ensi vuoden talousarviota.

Paineet ikäihmisten asioiden lisäksi tulevat kohdistumaan kasvun ja oppimisen palvelualueelle. Palveluverkoston tarkastelu ja henkilöstön jaksaminen ovat avainasemassa.

Lopuksi palaan niihin ilahduttaviin asioihin. Vuosi sitten aloitimme uudenlaisen osallistamisen kulttuurin kehittämisen Kuopiossa. Pitäjäraadit ovat käynnistäneet toimintansa. Vuorovaikutus ja konkreettinen toiminta on innostanut. Tavoitteena on osallisuus ja yhteisöllisyys, jonka toivoisi kasvavan ja kehittyvän keskisen kaupunkialueen lisäksi liitosalueillamme. Kaupungistamme löytyy omaleimaisia aarteita niin Riistavedeltä, Juankoskelta, Nilsiästä, Maaningalta, Vehmeristä kuin Karttulastakin.

Alueiden asiantuntijoiden äänelle on löydettävä käytännön toimiin johtava kanava- kokemusasiantuntijuus on arvokas voimavara.

Kaupunkimme strategiassa keskeisessä asemassa on kuntalaisten mukaan ottaminen kaikkeen suunnitteluun, toimintaan ja päätöksentekoon. Lähidemokratiajaos on sitten linkki viralliseen päätöksentekoon.

Haluan välittää kiitokset kaikille pitäjäraadeille. Demokratian kehittäminen on jatkuvaa työtä. Tätä jatketaan.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia osallisia vuoden 2017 hyvästä tuloksesta. Ennen kaikkea kiitos henkilöstölle, te olette olleet isossa ja merkittävässä osassa tämän tuloksen saavuttamisessa.

Oikein mukavaa Tanssii ja soi viikkoa ja hyvää kesää kaikille

Jaska